Asociace pracovníků v rané péči, z.s.


Asociace pracovníků v rané péči, z.s. (APRP) je celostátní profesní organizace sdružující poskytovatele rané péče. Členy APRP jsou organizace hlásící se k dohodnuté kvalitě poskytované služby a poskytující ranou péči v souladu s popsanou dobrou praxí.

Východiskem pro formulování ukazatelů dobré praxe a kvality poskytované služby byla četná pracovní setkání poskytovatelů služby z Čech a Moravy, ze kterých vzešel pracovní materiál Optimální model rané péče a Druhové standardy kvality služby.Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54)

Aktuality

APRP navázala spolupráci s NROS

Nabízíme účast na cyklu šesti akreditovaných kurzů MPSV, které jsou určeny pracujím v oblasti rané péče, podrobnosti o kurzech.

APRP s NROS vyhlašuje výzvu k podávání grantových žádostí v rámci programu Včasná pomoc dětem. Více naleznete na webu NROS.


Shromáždění členů proběhne v středu 18. 10. 2017 od 9.15 do 12.15 v Praze.


Poslání

 • sdružování a podpora organizací poskytující službu raná péče
 • prosazování a kultivování oboru raná péče
 • Účel

 • sledování, podpora a zvyšování kvality sociální služby raná péče
 • prezentace oboru i služby raná péče
 • prosazování oboru raná péče
 • hájení zájmů pracovišť rané péče i jejich pracovníků
 • zajišťování vzdělávání pracovníků v rané péči
 • Činnosti

 • zajištění platformy pro efektivní a dobrou spolupráci jednotlivých pracovišť
 • poskytování vzájemné odborné podpory
 • udělování garance kvality služby na základě provedeného šetření
 • odborná a publikační činnost
 • šíření informací směrem k odborné a laické veřejnosti
 • mezinárodní spolupráce
 • poskytování dalšího vzdělávání v oboru raná péče

 • Členství

  Členem je pracoviště rané péče, které je držitelem Garance kvality služby ze strany APRP.

  Garance kvality

  Garance potvrzuje, že organizace respektuje všechna pravidla formulovaná zákonem 108/2006 Sb. a druhové standardy služby. Garance se uděluje na dobu dvou let.