APRP pořádá


Úvod do práce s jednotlivcem a rodinou v kontextu sociálních služeb


Mgr. Svetlana Pokorná Vrablecová (25.–26. 10.2017, Výuka: 9.00–17.00 hodin, místo konání: budova Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25, 779 00 Olomouc)

Na kurzu dostanete základní informace z teorie systemického přístupu propojené s tím jak je využívat při práci s klienty. Získáte informace k tomu, co je důležité při tvorbě respektujícího vztahu s klienty. Dále získáte informace k tomu jak vést partnerský rozhovor s klientem, který je důležitý pro tvorbu společné dohody o spolupráci, která je rámovaná individuálním plánem s klienty. Vyzkoušíte si na sobě účinek malé sekvence otázek partnerského rozhovoru a také si vyzkoušíte takový rozhovor vést. Dále se můžete zamyslet nad sebou samými, svojí prací s klienty a získáte povědomí o důležitosti práce se sebou, když pracuje s jinými.


MarjoleinDik + Gerti Jaritz (5. října 2017 v Praze, místo konání bude upřesněno)


Visualimpairment in youngchildren has a diverspresentation and requiresdifferentapproachesfrom early childhoodconsultants and teachers.  Whatis “normal”visualprocessing and whatmay go wrong  pre- , peri- and postnatal? Syndromes and prematurebirthwillbediscussed as well as hydrocephalusor  theeffectsoftumors.How to dealwithlossofvisualacuity, visualfield, visualperceptionorvisualspatialproblems in youngchildren. The term ofcerebralvisualimpairment  (CVI) willbeexplained.


Zrakové postižení má v dětském věku rozmanité projevy a ze strany poradkyň rané péče a učitelů vyžaduje různé přístupy.  Jak vypadá "normální" zpracování zrakových vjemů a co se může "pokazit" v období před porodem, při porodu a těsně po něm? Budeme se věnovat důsledkům syndromů, předčasného narození, hydrocefalu i nádorů.  Jak u malých dětí zvládat sníženou zrakovou ostrost, poruchy zorného pole, nedostatečné zrakové vnímání nebo poruchy vnímání prostoru? Vysvětlíme si pojem "centrální postižení zraku" (CVI).Senzorická integrace (středa 17.1. 2018 Praha , středa 24.1. 2018 Olomouc, výuka v rozsahu 8h, místo konání bude upřesněno)


PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.


Senzorická integrace (SI) je metoda vypracovaná ergoterapeutkou A. J. Ayres. Na SI lze nahlížet jako na teorii, jak na schopnost centrálního nervového systému a také na metodu/terapii. SI je schopnost CNS třídit, organizovat, zpracovávat smyslové podněty z vnějšího prostředí a z vlastního těla a přiměřeně na ně reagovat. Pokud funguje SI, přiměřené chování a učení (v tom širším smyslu) je přirozeným následkem. U některých dětí se objevují různé obtíže ve zpracovávání podnětů tzv. dysfunkce SI, které mohou mít za následek potíže v různých oblastech: řečového a motorického vývoje, potíže v koordinaci, nepřiměřené reakce na podněty, problémy s pozorností, hyperaktivita, impulzivita, potíže v učení, problémy v chování, interakci a ve hře. Tyto dysfunkce se objevují tak u dětí s postižením, tak u dětí s nerovnoměrným vývojem. Cílenou stimulací taktilního, proprioceptivního a vestibulárního vnímání lze podpořit u dítěte schopnost SI, aby umělo lépe organizovat podněty z okolí, lépe na ně reagovat. Cílem kurzu je poskytnout sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách základní znalosti o senzorické integraci, jejím významu, o projevech a důsledcích dysfunkcí. Poskytnout základní poznatky o metodě SI, o využívaných pomůckách a ukázat jim některé vhodné aktivity na podporu procesu SI u dětí. Je využitelná v oblasti rané péče a také u ostatních dětí s různým druhem postižení. Cílem je rozšířit povědomí a znalosti o této metodě i do ostatních oblastí pomáhajících profesí.
Dále pro vás plánujeme:Kazuistické semináře


Supervize